Programy v terénu

teren

Zdravá třída

Cílovou skupinou jsou třídní kolektivy s narušenými vztahy popř. s náznaky tzv. šikany. Formou sociometrického dotazníku, strukturovaného rozhovoru, během několika setkání se jeden třídní kolektiv zaměří na zkvalitnění vztahů ve třídě, posílení pozitivních vazeb, rozkrytí a odhalení patologických jevů v kolektivu, zlepšení komunikace, zvyšování empatie. Využíváme metody psychohry, arteterapeutické prvky, diskuze, skupinové dynamiky aj. Na základě dohody provádíme i samostatná sociometrická šetření ve třídě. 

Spokojená třída (I. stupeň ZŠ)

Cílovou skupinou jsou třídy prvního stupně ZŠ s počínajícími vztahovými či jinými výchovnými problémy. K základním cílům programu patří rozvoj komunikace, empatie, rozvoj spolupráce, zvyšování psychické odolnosti vůči patologickým jevům, podpora zdravého sebevědomí, nácvik asertivního jednání. Používané metody: arteterapeutické prvky, skupinové dynamiky, zážitkové pedagogiky, komunitní kruh aj. Program je vždy uzpůsoben konkrétní třídě. Po 1 - 2 vyučovacích hodinách absolvuje jeden třídní kolektiv 1 - 3 setkání.

Jedním z důležitých cílů, uvedených programů, je udržení či posilování kompetence učitele.

Besedy, přednášky, diskuse

Tématicky zaměřená setkání na šikanu, vztahy, závislosti, partnerství, kouření, a další témata dle potřeby škol "na zakázku" jsou určeny pro děti a mládež, popř. pro pedagogické sbory.