VTI (videotrénink interakcí)

vtiCo to je? Metoda videotrénink interakcí (VTI) je původně krátkodobou intenzivní formou pomoci v domácím prostředí rodiny, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a vedení svých dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi. Nabízí se také jako účinná alternativa k péči mimo domov, tedy namísto umístění dítěte ve speciální internátní škole, dětském domově, diagnostickém nebo výchovném ústavu apod., ale také místo dlouhodobé ambulantní péče.

Z čeho vychází? VTI vychází z předpokladu, že kontakt s ostatními lidmi je pro vývoj dítěte životně důležitý. VTI je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních prvků a vzorců v rodině. Tato analýza interakcí nabízí nový pohled na problémovou situaci v rodině a na možnosti změny. Vybrané pozitivní momenty komunikace jsou pak zpětně přehrávány rodičům a rodiče jsou „trénováni“ v jejich širším využívání. Ve VTI se tedy terapeut od začátku soustřeďuje na budování pozitivních kontaktů, na posílení komunikace mezi všemi členy rodiny, ale i na rozvíjení vztahů ke společnosti, ve které rodina žije.

Jak to probíhá? Terapeut natáčí pomocí videokamery běžnou situaci – v rodině, ve škole apod. Sám provede rozbor nahrávky (interakční analýzu) a vybírá z ní momenty nebo sekvence, kdy se komunikace daří nebo takové momenty, které vytvářejí významný rozdíl oproti původnímu pohledu klienta na komunikaci nebo na problém. Ty pak při další návštěvě v rodině (ve škole apod.) ukazuje a hovoří o nich společně s klienty. Klientem je vždy osoba, se kterou byly předem domluveny cíle spolupráce a která je v dané komunikaci angažovaným účastníkem.

Tento proces se opakuje tak dlouho, jak je to užitečné a je ukončen tehdy, když je společně stanovených cílů více méně dosaženo.

Jak dlouho?VTI je považován za krátkodobou formu terapie. Trvá v průměru od 1 do 6 měsíců. Intenzita a délka trvání VTI však záleží především na závažnosti problematiky a přítomnosti podpůrných i rizikových faktorů, minimální počet setkání (opakování cyklu) je 3 – 4x. Teprve pak je totiž možné mluvit o posílení, efektivní podpoře či změně – v komunikaci, chování nebo vztahu mezi jednotlivými členy systému. Tam, kde je problém v komunikaci závažnější, komplexnější nebo tehdy, když je přítomno více rizikových faktorů (práce s multiproblémovými rodinami), však není výjimkou 10 – 15 setkání nad nahrávkou. Taková práce pak obvykle trvá déle než 6 měsíců.

U jakých rodin se dá využít?

 • sociálně, psychicky či zdravotně ohrožených rodin
 • s problémy v raném kontaktu s novorozencem
 • s dětmi s různými druhy postižení a poruch
 • s dětmi s výchovnými problémy, resp. s rizikovými adolescenty
 • s dětmi s vývojovými poruchami učení a chování
 • kde hrozí odebrání dítěte do náhradní výchovy nebo sociální osiření dítěte
 • velmi mladých a sociálně ohrožených matek
 • které poskytují náhradní péči
 • které pečují o závislého seniora

Co přináší rodičům?

 • VTI posiluje uvědomění si vlastní kapacity být dobrým rodičem, vyhýbá se kritice a odstrańuje obviňování, které často posilují nezdary v rodičovské péči, podkopávají motivaci a radost z rodičovství a vedou k opakovanému selhávání a často i k beznaději
 • VTI vrací dětem sebejisté rodiče, kteří si užívají kontaktu se svým dítětem a podporují jeho přirozené tendence se vyvíjet
 • Rodiče jsou si vědomi toho, co udělali pro změnu v rodině a jsou na to náležitě hrdí

VTI ve školách. Protože se metoda ukázala jako velmi efektivní i při velmi vážných výchovných problémech v rodině, byly její principy využity i při práci s učiteli. VTI trenér (poradenský pracovník) pracuje s učitelem na efektivním využívání komunikace s cílem vytvořit pozitivní pedagogickou atmosféru. Díky efektivní komunikaci učitele se žáci stávají aktivními a silně motivovanými učícími se. Podpora dialogu mezi učitelem a žákem, nacházení rovnováhy mezi řízením žáka a jeho aktivováním, budování pozitivních vztahů, podpora kompetence a autonomie žáka i učitele jsou hlavní rysy metody VTI.

K čemu slouží ve školách?

 • jako posílení efektivní komunikace na úrovni učitel–žák
 • při řešení výchovných obtíží nebo při rozvoji poruch chování učení
 • při řešení problémového vztahu učitel–žák, učitel–třída
 • jako podpora a rozvoj kompetencí učitele, popř. celého týmu, včetně vzdělávání
 • při zavádění změn ve vyučování, při volbě nových pedagogických postupů a zavádění vzdělávacích plánů

Máte-li o využití této metody zájem, kontaktujte Mgr. Moniku Královou

Za využití informací společnosti SPIN.