Detaily o SVP

Povahou práce představuje Středisko výchovné péče ARCHA (dále SVP) přechod mezi ambulantní péčí a výchovným poradenstvím, protože poskytuje obojí a to na základě osobního zhodnocení každého případu. Dále SVP poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s negativními jevy v chování, školními a rodinnými problémy, atd.

Cílem práce SVP je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům, jakými jsou psychické poruchy, kriminalita, toxikománie, aj. SVP poskytuje pomoc v případech, kdy rodiny výchovu z různých důvodů nezvládají nebo zanedbávají a jsou zdrojem závažnějších problémů, které by mohly vyústit v soudem nařízenou ústavní výchovu. 

SVP výchovu:

  • doplňuje - v případě chybění některé její složky,
  • podporuje - v případě nejistoty dospělých členů rodiny,
  • koriguje - v případě nejasností či překrývání výchovných postupů a rolí v rodině, ale:
  • v žádném případě jí nekonkuruje ani ji nechce nahradit.

Hlavními předpoklady, které výrazně podmiňují výsledky práce s klientem, jsou:

  • svobodné rozhodnutí klientů na sobě pracovat, dále
  • ochota rodiny - a klienta - ke spolupráci s SVP, 
  • snaha rodičů o zlepšení výchovných podmínek a vztahů v rodině.

Cílená péče spočívá mj. v identifikaci problému, práci na náhledu klienta na problém, v začlenění nových prvků do chování klienta, čímž by mělo dojít ke zmírnění zátěže na něho a jeho rodinu.

V rámci širšího preventivního působení se konají přednášky a besedy pro žáky základních a středních škol a učilišť, pro jejich učitele a pro rodiče, dále mimoškolní akce, klubová činnost ap.

SVP Archa je zařízení, kam klienti dochází, aniž by byli odloučeni od rodiny, kamarádů a školy. Není-li soudním rozhodnutím nařízeno jinak, je spolupráce klienta se střediskem dobrovolná a klient ji kdykoli může bez udání důvodu přerušit, ukončit, nebo přejít k jinému zařízení. Aby náš obraz o klientovi byl co nejúplnější, spolupracujeme se školami a jinými odbornými pracovišti (PPP, OPD, škola, psychiatr, pediatr, aj.); společným působením s nimi se snažíme nalézat nejvhodnější formy pomoci.

V případě indikace spolupracujeme s SVP, která mají pobytové části, kam klienti odchází na dvouměsíční dobrovolné pobyty.

V případě přání respektujeme anonymitu klienta a bez jeho vědomí další osoby (např. rodiče) nekontaktujeme. Ambulanci lze navštívit na základě telefonické dohody. Pro návštěvu v SVP není třeba žádného doporučení; přijít tedy může kdokoliv, kdo chce.

SVP Archa je subjekt zřizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jsme organizační složkou Dětského domova se školou Chrudim. www.dds-chrudim.cz